Chọn Năm để Xem Tất cả Các Báo Cáo
{{data.year}} Báo Cáo {{this.selectedYear >= 2022? null : data.overallGrade}}
CHẤT LƯỢNG NƯỚC {{data.grades.waterQuality.overall}} THAY ĐỔI BỜ BIỂN {{data.grades.costalChange.overall}}
Vịnh Galveston Những nhánh sông Dòng nước ngọt chảy vào - lượng nước chảy vào cao {{data.grades.costalChange.scores.freshwaterInflowsHigh}}
Nitơ {{data.grades.waterQuality.scores.nitrogen.GalvestonBay}} {{data.grades.waterQuality.scores.nitrogen.RiversAndBayous}} Dòng nước ngọt chảy vào - lượng nước chảy vào thấp {{data.grades.costalChange.scores.freshwaterInflowsLow}}
Phốt pho {{data.grades.waterQuality.scores.phosphorus.GalvestonBay}} {{data.grades.waterQuality.scores.phosphorus.RiversAndBayous}} Mực nước biển dâng {{data.grades.costalChange.scores.seaLevelRise}}
Oxy hòa tan {{data.grades.waterQuality.scores.dissolvedOxygen.GalvestonBay}} {{data.grades.waterQuality.scores.dissolvedOxygen.RiversAndBayous}} Nhiệt độ nước vào mùa đông {{data.grades.costalChange.scores.waterTemperature}}
Độ pH trong nước {{data.grades.costalChange.scores.waterPH}}
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ {{data.grades.wildlife.overall}} NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM​ {{data.grades.pollution.overall}}
Vịnh Galveston Những nhánh sông Vịnh Galveston Kênh đào Houston
Động vật có vỏ {{data.grades.wildlife.scores.shellfish.GalvestonBay}} {{data.grades.wildlife.scores.shellfish.RiversAndBayous}} Kim loại độc hại trong trầm tích {{data.grades.pollution.scores.toxicMetals.GalvestonBay}} {{data.grades.pollution.scores.toxicMetals.HoustonShipChannel}}
Loài cá có vây​ {{data.grades.wildlife.scores.finfish.GalvestonBay}} {{data.grades.wildlife.scores.finfish.RiversAndBayous}} Độc tố hữu cơ trong trầm tích {{data.grades.pollution.scores.toxicOrangics.GalvestonBay}} {{data.grades.pollution.scores.toxicOrangics.HoustonShipChannel}}
Chim {{data.grades.wildlife.scores.birds.GalvestonBay}} {{data.grades.wildlife.scores.birds.RiversAndBayous}} Dioxin trong trầm tích {{data.grades.pollution.scores.dioxinInSediment.GalvestonBay}} {{data.grades.pollution.scores.dioxinInSediment.HoustonShipChannel}}
Loài xâm lấn {{data.grades.wildlife.scores.invasiveSpecies.GalvestonBay}} {{data.grades.wildlife.scores.invasiveSpecies.RiversAndBayous}} Rác {{data.grades.pollution.scores.litterAndTrash.GalvestonBay}} {{data.grades.pollution.scores.litterAndTrash.HoustonShipChannel}}
MÔI TRƯỜNG SỐNG {{data.grades.habitat.overall}} Tổng số vụ tràn dầu Tổng lượng dầu tràn
Đất ngập nước mặn {{data.grades.habitat.scores.saltwaterWetlands}} Tràn dầu {{data.grades.pollution.scores.oilSpills.totalNumber}} {{data.grades.pollution.scores.oilSpills.totalVolume}}
Đất ngập nước ngọt {{data.grades.habitat.scores.freshwaterWetlands}} RỦI RO SỨC KHỎE CON NGƯỜI​ {{data.grades.humanHealth.overall}}
Cỏ dưới nước {{data.grades.habitat.scores.underwaterGrasses}} Vịnh Galveston Những nhánh sông
Quần thể hàu {{data.grades.habitat.scores.oysterReefs}} An toàn tiêu thụ hải sản {{data.grades.humanHealth.scores.seafoodConsumption.GalvestonBay}} {{data.grades.humanHealth.scores.seafoodConsumption.RiversAndBayous}}
An toàn giải trí {{data.grades.humanHealth.scores.recreationSafety.GalvestonBay}} {{data.grades.humanHealth.scores.recreationSafety.RiversAndBayous}}
Ước tính điểm vùng đất ngập nước năm 2015 dựa trên sự kết hợp của dữ liệu vùng đất ngập nước NOAA C-CAP 2010 và dữ liệu vùng đất phát triển H-GAC 2015. Dữ liệu vùng đất của H-GAC không bao gồm một phần của khu vực nghiên cứu Báo cáo Điểm số Vịnh Galveston, dẫn đến không có điểm (I) cho lưu vực sông Trinity do thiếu dữ liệu.