Cách chúng tôi chấm điểm

Mục tiêu của Đạo Luật Nước Sạch Liên Bang năm 1972 (Federal Clean Water Act of 1972) là làm cho vùng biển của quốc gia phù hợp để bơi lội và câu cá. Mục tiêu đó là cho chúng ta trong việc đo lường và lựa chọn các chỉ số cho phiếu báo cáo này. Trong dự án này, chất lượng của Vịnh được xem là một câu hỏi liên quan đến tính bền vững và khả năng phục hồi của môi trường: Các xu hướng có cho thấy Vịnh sẽ tiếp tục cung cấp những cơ hội giải trí, thực phẩm, nước sạch và sự bảo vệ khỏi bão không? 

 

Thay vì áp dụng một phương pháp phân loại phổ biến cho nhiều chỉ số, nhận định từ chuyên gia đã được sử dụng để xác định cấp độ tổng thể của danh mục và phân loại chỉ số. Phần giải thích chi tiết nêu rõ cách tính điểm và thời điểm việc chấm điểm dựa chủ yếu vào đánh giá chuyên môn tốt nhất dựa trên dữ liệu có sẵn. Điều này được tiết lộ trong các PDF có thể tải xuống cho từng chỉ số. Điểm bằng chữ cái tương ứng với điểm trung bình cộng 4.0 được sử dụng trong trường học và đi kèm với các mô tả từ “Xuất sắc” đến “Cực kỳ nguy hiểm.”